Search This Blog

Monday, August 8, 2011

contoh Kerja Kursus Geografi


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JELAI (F)
73480, GEMAS, NEGERI SEMBILANKAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
TINGKATAN 2
2011


FAKTOR PENCEMARAN  AIR DI SUNGAI PASIR BESAR


NAMA MURID :
TINGKATAN     :
NAMA GURU   :


__________________                                                                                                 _______________
    T.Tangan  Murid                                                                                                         T.Tangan GuruSenarai kandungan


TAJUK                                                                                  MUKA SURAT
Penghargaan

Pendahuluan

Objektif Kajian

Kawasan Kajian

Kaedah Kajian

Hasil Kajian

Rumusan

Rujukan

Lampiran
SENARAI KANDUNGAN


TAJUK
MUKA SURAT
Penghargaan
1
Pendahuluan
1
Objektif Kajian
1
Kawasan Kajian
2
Kaedah Kajian
4
Hasil Kajian
4
Rumusan
6
Rujukan

6
Lampiran
7PENGHARGAAN

SYUKUR KEHADRAT ILAHI DENGAN LIMPAH KURNIANYA DAPAT SAYA MNEYIAPKAN KAJIAN GEOGRAFI INI. WALAUPUN TERDAPAT PELBAGAI CABARAN DALAM MELAKSANAKAN KAJIAN INI DENGAN BAIK, NAMUN SAYA DAPAT MELAKSANAKANYA DENGAN SEMPURNA DENGAN BANTUAN DAN KERJASAMA DARIPADA BEBERAPA PIHAK.
            SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA TUAN PENGETUA SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN JELAI FELDA KERANA TELAH MEMEBERIKA KEBENARAN KEPADA SAYA UNTUK MENJALANKAN KAJIAN INI SELEPAS WAKTU PERSEKOLAHAN. SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA EN KAHIRUL HAFIZI GURU GEOGRAFI KELAS KAMI KERANA TELAH BANYAK MEMBANTU KAMI DALAM MENYIAPKAN KAJIAN INI. SEGALA TUNJUK AJAR DAN BIMBINGAN YANG DIBERIKAN KAMI HARGAI DAN AMAT MEMBANTU KAMI.  TERIMA KASIH YANG TIDAK TERHINGGA JUGA DITUJUKAN KEPADA KEDUA IBU BAPA KAMI KERANA TELAH BANYAK MENYUMBANGKAN TENAGA, MASA DAN WANG RINGGIT DALAM MEMBANTU KAMI MENYIAPKAN KAJIAN INI.
            KAMI JUGA INGIN MENGUNGKAPKAN PENGARGAAN KAMI KEPADA PEJABAT FELDA JSUNGAI BESAR KERANA TELAH MEMBERIKAN KERJASAMA YANG BAIK KEPADA KAMI. TERIMAKASIH JUGA DIUCAPKAN KEPADA PENDUDUK KAMPUNG SUNGAI BESAR KERANA TELAH MELUANGKAN MASA UNTUK MENJAWAB SOAL SELIDIK YANG TELAH KAMI EDARKAN. DIHARAP KERJASAMA SEPERTI INI AKAN KAMI PEROLEHI LAGI UNTUK DI MASA AKAN DATANG.

PENDAHULUAN
Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Geografi tingakatan 2, semua pelajar diwajibkan untuk menjalankan kajian di lapangan. Kajian ini dijalankan selepas waktu sekolah. Murid-murid telah diberikan tajuk kajian mengikut kumpulan masing-masing. Kajian ini adalah berdasarkan tema-tema yang dipelajari di tingkatan 2.
            Kumpulan saya telah diberikan tajuk factor-fakroe pencemaran air dan kami telah memilih sungai pasir besar sebagai kawasan kajian kami. Tajuk ini bersesuaian memanangkan sungai tersebut memang semakin tercemar. Oleh itu factor-faktor pencemaran tersebut perlu dikaji bagi memudahkan pihak berwajib mengambil tidakan untuk mengurangkan pencemaran tersebut.
            Kami meyiapkan kajian ini dalam masa lapan minggu. Kemudian saya menulis lapora lengkap tentang kajian ini berasingan atau secara individu seperti yang disyaratkan.

Objektif kajian

Kajian saya ini merangkumi objektif-objektif yang berikut:
1.     Memerhatikan dan mengkaji tahap pencemaran air sungai pasir besar
2.     Menkaji punca-punca pencemaran air sungai pasir besar
3.     Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan pencemaran air sungai pasir besar.

No comments:

Post a Comment